Third Birthday 02-05—03-21-2010

Singing Happy Birthday Together Singing Happy Birthday Together
1
Singing Happy Birthday Together
Singing Happy Birthday Together
Blowing Out the Candles Blowing Out the Candles
2
Blowing Out the Candles
Blowing Out the Candles
Chowing Down Chowing Down
3
Chowing Down
Chowing Down
Hands In Hands In
4
Hands In
Hands In
Cake Vampire Teeth Cake Vampire Teeth
5
Cake Vampire Teeth
Cake Vampire Teeth
Shoveling it In Shoveling it In
6
Shoveling it In
Shoveling it In
A Little Cake With Family A Little Cake With Family
7
A Little Cake With Family
A Little Cake With Family
Becca and Granny Heling the Riders Becca and Granny Heling the Riders
8
Becca and Granny Heling the Riders
Becca and Granny Heling the Riders
Inviting Mom Onto the Playground Inviting Mom Onto the Playground
9
Inviting Mom Onto the Playground
Inviting Mom Onto the Playground
Helping Alex Swing Helping Alex Swing
10
Helping Alex Swing
Helping Alex Swing
Cool Alex Cool Alex
11
Cool Alex
Cool Alex
Taking a Break Taking a Break
12
Taking a Break
Taking a Break
Posing With Mr. Sean Posing With Mr. Sean
13
Posing With Mr. Sean
Posing With Mr. Sean
At Chase At Chase
14
At Chase
At Chase
Brayden Doing the Superman Swing Brayden Doing the Superman Swing
15
Brayden Doing the Superman Swing
Brayden Doing the Superman Swing
Felix and Josh Discussing Important Matters Felix and Josh Discussing Important Matters
16
Felix and Josh Discussing Important Matters
Felix and Josh Discussing Important Matters
Oma and Opa Keeping an Eye Out Oma and Opa Keeping an Eye Out
17
Oma and Opa Keeping an Eye Out
Oma and Opa Keeping an Eye Out
Aiesha Pushing Alex on the Swing Aiesha Pushing Alex on the Swing
18
Aiesha Pushing Alex on the Swing
Aiesha Pushing Alex on the Swing
Aunt Bonnie Smiling Aunt Bonnie Smiling
19
Aunt Bonnie Smiling
Aunt Bonnie Smiling
Cheering Him On Cheering Him On
20
Cheering Him On
Cheering Him On